ทช.สร้างถนนสนับสนุนเขตศก.พิเศษจ.ตากคืบหน้ากว่า 60 %

กรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ตก.3050 – บ้าน วังตะเคียนใต้ จ.ตาก เพื่อสนับสนุนโครงข่ายให้สมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน และการขยายตัวของเมืองในอนาคต กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ตก.3050-บ้านวังตะเคียนใต้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณทางแยกเชื่อมถนนทางหลวงชนบท ตก.3050 ผ่านพื้นที่ตำบลท่าสายลวด ตำบลบ้านวังตะเคียนใต้ ไปสิ้นสุดการก่อสร้างบริเวณพื้นที่บ้าน
วังตะเคียนใต้ โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร รวมระยะทาง 5.894 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 36.210 ล้านบาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานชั้นผิวทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews